ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
[ESSENCE  OF  THE  HEART  SUTRA]
อรรถกถาโดย องค์ทะไลลามะ
แปลโดย นัยนา  นาควัชระ
ราคา ๑๘๕ บาท

ออสการ์ : แมวธรรมดากับพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดา
[Making Rounds with Oscar]
โดย นพ.เดวิด  โดสะ
แปล อนิตรา  พวงสุวรรณ  โมเซอร์
ราคา ๒๒๐ บาท

มาร์ปะ ผู้แปลพระสูตร
ชีวประวัติของคุรุผู้นำพุทธศาสนาจากอินเดียสู่ทิเบต
ซังเญิน  เหรุกะ  เขียน
นัยนา  นาควัชระ  แปล
ราคา ๒๓๕ บาท 

  
วิธีการสมัครสมาชิกสารโกมล / สั่งซื้อหนังสือ
การสั่งซื้อหนังสือและการชำระค่าบริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติครูโกมล
มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์
ร้านโกมล

 
รอบสุดท้ายปลายปี เชิญผู้สนใจอบรมนพลักษณ์ขั้นต้น ๑๙-๒๐พ.ย.๕๙
คอร์สที่ผู้เรียนรู้ศาสตร์นพลักษณ์แล้วต้องไปต่อ นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม 3-10 ธันวาคม 59
พวงหรีดหนังสือ เมล็ดพันธุ์ปัญญา
ร่วมทำบุญในวันสำคัญของคุณกับโครงการ "แบ่งปันในโอกาสพิเศษ"
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองรับสมัครเจ้าหน้าที่
อ่านทั้งหมด

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา
มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว
คีม เวร คีบชิพพา ภพอื่น
ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย
มรณสติ พุทธวิธีต้อนรับความตาย
บรรณาธิการ  พรรณวดี  วศินวรรธนะ  และอรศรี  งามวิทยาพงศ์

ข้ามฝั่งแค้น การเดินทางแห่งความหวัง
[Revenge]
ลอร่า  บลูเมนเฟลด์ : เขียน
อนิตรา  พวงสุวรรณ  โมเซอร์ : แปล

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง  ประจำปี ๒๕๕๐ 
โดย  ประมวล  เพ็งจันทร์
ลองอ่าน >>

อ่านทั้งหมด

นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม
(โพชฌงค์และปฏิจจสมุปบาท)
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ เชาวลิต  บุณยภูษิต
ราคา ๓๙๐ บาท

อ่านทั้งหมด
ลิงหลอกเจ้า : ลอกคราบวัตถุนิยมทางศาสนา

อ่านทั้งหมด