ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
[ESSENCE  OF  THE  HEART  SUTRA]
อรรถกถาโดย องค์ทะไลลามะ
แปลโดย นัยนา  นาควัชระ
ราคา ๑๘๕ บาท

ออสการ์ : แมวธรรมดากับพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดา
[Making Rounds with Oscar]
โดย นพ.เดวิด  โดสะ
แปล อนิตรา  พวงสุวรรณ  โมเซอร์
ราคา ๒๒๐ บาท

มาร์ปะ ผู้แปลพระสูตร
ชีวประวัติของคุรุผู้นำพุทธศาสนาจากอินเดียสู่ทิเบต
ซังเญิน  เหรุกะ  เขียน
นัยนา  นาควัชระ  แปล
ราคา ๒๓๕ บาท 

  
วิธีการสมัครสมาชิกสารโกมล / สั่งซื้อหนังสือ
การสั่งซื้อหนังสือและการชำระค่าบริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติครูโกมล
มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์
ร้านโกมล

 
รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมนพลักษณ์ขั้นต้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง วันที่ 10-11 กันยายน 59
รู้ลักษณ์แล้ว ทำอย่างไรต่อ? เชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมนพลักษณ์ขั้นกลาง แนวทางเพื่อการเติบโต วันที่ 30 ก.ย.59 -1 ต.ค.59
พวงหรีดหนังสือ เมล็ดพันธุ์ปัญญา
ร่วมทำบุญในวันสำคัญของคุณกับโครงการ "แบ่งปันในโอกาสพิเศษ"
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองรับสมัครเจ้าหน้าที่
อ่านทั้งหมด

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา
มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว
คีม เวร คีบชิพพา ภพอื่น
ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย
มรณสติ พุทธวิธีต้อนรับความตาย
บรรณาธิการ  พรรณวดี  วศินวรรธนะ  และอรศรี  งามวิทยาพงศ์

ข้ามฝั่งแค้น การเดินทางแห่งความหวัง
[Revenge]
ลอร่า  บลูเมนเฟลด์ : เขียน
อนิตรา  พวงสุวรรณ  โมเซอร์ : แปล

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง  ประจำปี ๒๕๕๐ 
โดย  ประมวล  เพ็งจันทร์
ลองอ่าน >>

อ่านทั้งหมด

นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม
(โพชฌงค์และปฏิจจสมุปบาท)
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ เชาวลิต  บุณยภูษิต
ราคา ๓๙๐ บาท

อ่านทั้งหมด
ลิงหลอกเจ้า : ลอกคราบวัตถุนิยมทางศาสนา

อ่านทั้งหมด