เกี่ยวกับมูลนิธิโกมลคีมทอง

ประวัติครูโกมล             

 เมื่อเอ่ยถึงชื่อ “โกมล คีมทอง” คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในปัจจุบันน้อยคนนักที่จะทราบว่าเขาเป็นใคร และยิ่งมีคนน้อยกว่านี้มากนักที่จะรู้ว่าเขาเคยทำ เคยสร้างอะไรมาบ้างหากเป็นคนที่อายุ ๔๐ กว่าขึ้นไป อาจเคยได้ยินได้ฟัง หรือจำได้ว่า เมื่อกว่า ๓๐ ปีมาแล้ว มีข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหนึ่งที่โด่งดังมาก เกี่ยวกับบัณฑิตหนุ่มสาวจากจุฬาฯ ๒ คน ถูกยิงเสียชีวิตขณะอุทิศตนเป็นครูเข้าไปตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแก่เด็กในท้องถิ่นทุรกันดารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี คนหนึ่งนั้นคือ โกมล คีมทอง อีกคนเป็นเพื่อนของเขาที่ชื่อ รัตนา สกุลไทย


มูลนิธิโกมลคีมทอง             

มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดตั้งขึ้นภายหลังจากการเสียชีวิตของนายโกมล คีมทอง บัณฑิตหนุ่มจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หรือครูโกมลของเด็กน้อยแห่งโรงเรียนเหมืองห้วยในเขา ต.บ้านส้อง กิ่งอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี แบบอย่างของเขาได้สร้างความศรัทธาให้กับผู้อยู่ข้างหลัง ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิในนามของเขาขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๔ มิใช่เพียงเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เขาเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์ที่จะสานต่อและสนับสนุนผู้มีอุดมคติให้แพร่หลายเป็นจริงในสังคมนั่นคือเพื่อกระตุ้นเตือน และสนับสนุนให้บุคคลมีความเสียสละเพื่อสังคม มีอุดมคติเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้อง

สำนักพิมพ์            

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองเริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับการก่อตั้ง มูลนิธิ โกมลคีมทองในปีพ.ศ.๒๕๑๔ ซึ่งเป็นปีที่บัณฑิตหนุ่มนาม โกมล คีมทองจากรั้วครุศาสตร์จุฬาฯผู้มีความใฝ่ฝันอันแรงกล้าที่จะทำโรงเรียนชุมชน ให้ เกิดขึ้นจริงได้จบชีวิตลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแรงศรัทธาในคุณงามความดีและความกล้าหาญ ทางจริยธรรม ในการที่จะทำอุดมคติ ที่เป็นไปได้ยากให้เป็นไปได้นี้เอง บุคคลใกล้ชิด จึงร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นเพื่อทำหน้าที่กระตุ้น และส่งเสริมคนรุ่นหลัง ให้เป็นผู้นำ ในทางที่ถูกต้อง ตามแบบอย่างของครูโกมล

ร้านโกมล            

ร้านโกมล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายหนังสือทางเลือก ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่แสวงหาทางเลือกใหม่เพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอแนวทางอันแตกต่างจากกระแสบริโภคนิยม เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง และคนรอบข้าง รวมถึงโลกที่ตนอาศัยอยู่ให้เกิดแนวความคิดใหม่.