คมความคิดครูโกมล

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา

มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว

คีม เวร คคีบชิพพา ภพอื่น

ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย